Just a Man Who Liked to Garden

– By Marc Aardwolf –

– Written in a North American accent (USA/Canada) –

– This story begins with current English spelling and fades gradually into the Expressive English Alphabet –

THERE ONCE WAS A MAN IN THE GARDEN. HE GREW SO MANY DIFFERENT PLANTS. HIZ FAVORITE WAZ A SMALL ROZE BUSH, BECAUZE FROM THIS SMALL, INSIGNIFICANT PLANT CAME THE MOST BEAUTIFUL FLOWERZ WITH THE SWEETEST SMELL. THE WHOLE TOWN, AND IN FACT, THE WHOLE WORLD, KNEW OF HIZ FAMOUS ROZE BUSH. BUT ONE NIGHT, ΛZ THE MΛN WAZ SLEEPING, A GROUP OF BURGLARZ SNUK INTO HIZ GARDEN. THEY SILENTLY TIPTOED PΛST THE MΛN’Z WINDOW ΛZ HE SLEPT. VΣRY QUICKLY, THE SHOVELZ THΛT THEY HΛD BEEN CΛRRYING STARTED DIGGING AROUND THE ROZE BUSH.

THE MΛN HEARD NOTHING. WHILE THE BURGLARZ WERE DIGGING UP THE PLΛNT, THE MΛN WAZ DREAMING OF FLYING OVER THE SEA IN ΛN AEROPLANE, LOOKING DOWN ΛT THE ISLANDZ OF THE PASIFIK. HE HΛD ALWAYZ WANTED TU LEARN HOW TU FLY A PLANE, BUT WAZ NΣVER ABLE TU DU IT. SUDDENLY HE REALIZED HE WAZ DREAMING. HE THOUGHT ABOUT HOW FAR HE COULD TAKE THE DREAM, IF HE COULD IMAGINE HIMSELF INTU BEING A ROBOT OR MAYBE HE COULD FLY HIZ PLANE UP TU THE MOON AND BUILD A HOUSE THERE. SUDDENLY HE HEARD ΛND FELT ΛN INCRΣDIBLE EXPLOSION! HE KOULD SEE THE THICK, BLΛK SMOKE BILLOWING OUT OF THE DESTROYED RIGHT ΣNGINE ON THE WING. HE STARTED TU LUZ POWER ΛND CONTROL. HE STARTED TU GO DOWN, THE ILANDZ LOOKING KONTINUOUSLY ΛND WORRYINGLY KLOSER. HE KOULD SEE THE WAVEZ OF THE OCEAN NOW, KLEAR ΛZ DAY. HE WAZ ABOUT TU HIT THE WATER – IT WAZ KÛMING ÛP IN FRÛNT OF HIM SO FΛST! BΛNG! HE WOKE ÛP WITH A START.

HE KOUD HEAR STRANGE, FAINT NOIZEZ. IT SOUNDED LIKE THERE WERE PEOPLE OUTSIDE HIZ ROOM. HE LOOKED OUT KAREFULLY. HE SAW 5 PEOPLE, ALL IN BLΛK. THEY WERE DIGGING ÛP HIZ ROZ BUSH! WHAT KOUD HE DU? 5 AGΣNST 1 AR NOT GOOD ODDZ. HE NEEDED TU THINK OF A WAY TU SCARE THESE PEPL AWAY, WITHOUT THΣM NOWING THΛT IT WAZ JÛST HIM ALON IN THE HOUS. HE THOUGHT ABOUT THE DREAM THΛT HE JÛST WOKE ÛP FRÛM – WAT IF I GIV THΣM A JOLT LIKE I JÛST GOT?

HE REMΣMBERED THΛT HE HΛD Ɑ MΣGⱭPHONE ÛNDER HIZ BΣD. HE THOUGHT ⱭBOUT THⱭ FLAREGÛN IN HIZ DINING ROOM KÛPBⱭRD – HE DIDⱭNT REⱭLLY LIKE KEPING DISHⱭZ IN THⱭ DINING RUUM. HE KΣPT THΣM IN THⱭ KITCHⱭN. HE WAZ GΣTTING SIDETRΛKT WITH THINKING ⱭBOUT HOW MÛCH HE DISLIKT KEPING DISHES IN THⱭ DINING RUM. THE ONLY GOOD PLAS FOR DISHⱭZ TU SIT IZ THⱭ KITCHⱭN! ITS SO OBVEⱭS, YΣT DU PEPⱭL DU IT? HE RⱭMΣMBⱭRD ⱭGAIN THΛT HE WAZ BEING ROBBD – HE KOUD KÛM BΛK TU HIZ ⱭNOYⱭNCE LATⱭR ONCE HE HΛD SKARED ⱭWAY THⱭ THEVZ.

HE GRABD THⱭ MΣGⱭPHON FRÛM ÛNDER HIZ BΣD ΛND STARTⱭD WALKING TU THⱭ DINING RUM. HE REACHT THⱭ KÛBⱭRD ΛND FISHT OUT THⱭ FLARGÛN WITH Ɑ KÛPⱭL OF FLARZ. ΛZ HE SHÛT THⱭ DOORZ ΛND TURND ⱭROUND, HE NOTIST THΛT ONE OF THⱭ PAINTINGZ ON THⱭ WALL WAZ SLIGHTLY KROOKID. HE HΛD TU LEV IT – HE NEW THΛT SÛMTIMEZ KRÜKID PAINTINGZ HΛF TU BE LΣFT BⱭHIND. HE’ⱭL KÛM BΛK TU FIX IT LATⱭR. HE WALKT BΛK TU HIZ RUM ΛZ QUIⱭTLY ΛZ HE KÜD.

ΛZ HE REACHT THⱭ WINDO THΛT LÜKT OUT TU THⱭ ROZ BÜSH ΛND THⱭ BURGLⱭRZ, HE ΛKSⱭDΣNTⱭLLY DROPT THⱭ FLΣⱭRGÛN, WICH ÛNFORTⱭNⱭTLY, FÎRED WITHOUT WARNING. BUM! THⱭ HOLE RUM LIT ÛP RΣD ΛND THⱭ MΛN FΛLL BΛKWⱭRDZ IN FRÎGHT.

HE OPⱭND HIZ ÎZ TU SE THⱭ KURTⱭNZ ON FÎⱭR. HIZ HEⱭRING WÛZ GONE. HE HOPT THⱭ LΩUD SΩND ΛND BRÎGHT LÎGHT FRÛM THE IKSPLOSION WÛZ ⱭNÛF TU SKΣⱭR THΣM OFF. HΛF Ɑ SΣKⱭND LATⱭR THⱭ DOOR TU HIZ RUM BURST OPⱭN ΛND 2 MΣN ΛND Ɑ WOMⱭN WALKT IN. THEY PIKT HIM ÛP, TÎED HIZ HΛNDZ TⱭGΣTHⱭR BⱭHÎND HIZ BΛK ΛND MARCHT HIM OUT OF HIZ HOUS. THAY PÜT HIM IN THΣⱭR VΛN, ⱭLONGSÎD Ɑ WOMⱭN, HU WÛZ ALSO BΩND JÛST LÎK HIM, ΛND HIZ ROZ BÜSH, NΩ KⱭMPLETLY DÛG ΩT ΛND IN Ɑ PLΛSTIK KⱭNTѦNⱭR. THⱭ 3 ROBⱭRZ GOT IN WITH THE ÛTHⱭR 2 HU WERE IN THⱭ FRÛNT SETS OF THⱭ VΛN. WITHIN SΣKⱭNDZ, THѦ WERE DRÎVING THRU THⱭ TΩN, THRU NΛRROW, WÎNDY RODZ, THΣN ⱭLONG KOSTⱭL RODZ, LÜKING ΩT ONTU THⱭ BECH. IT RⱭMÎNDⱭD HIM OV HIZ DREAM THΛT SEEMD TU HAPⱭN TU HIM Ɑ YEⱭR ⱭGO. HE WÛNDⱭRD IF IN HIZ DREM, IT WÛZ Ɑ YEⱭR ⱭGO. MѦBE THⱭ DREM WORLD HΛZ Ɑ DIFRⱭNT TÎM SKEDULE.

HE HΛD MѦDE Î-KONTΛKT WITH THⱭ WOMⱭN HU WÛZ THE ÛTHⱭR PRIZNⱭR, BÛT NETHⱭR OV THΣM DARED TU TALK TU EACH ÛTHⱭR. HU NOZ WÛT THEZ THEVZ WÜD DU TU ÛS – IF THѦ’RE WILLING TU STEⱭL Ɑ ROZ BÜSH FRÛM Ɑ GARDNⱭR, THѦ’RE KѦPⱭBⱭL OV DUING ΣNETHING! ΛZ HE WÛZ THINKING THIS, THⱭ VΛN SÛDⱭNLE SWERVD SLÎGHTLE TU THⱭ LΣFT, THΣN THⱭ RÎGHT, THΣN THⱭ LΣFT ⱭGΣN. HE THOUGHT THѦ WERE GOING TU KRΛSH, BÛT THΣN HE REⱭLÎZD THΛT THѦ WERE JÛST GOING RΩND SÛM SLÎGHT KORNⱭRZ. ITS Ɑ PITE, IF WE WŮR TU HΛV Ɑ KRΛSH, THⱭ WOMⱭN ΛND Î MÎGHT BE ѦBⱭL TU ⱭSKѦP.

THΣN THⱭ VΛN KRΛSHT! ΣVRETHIN WΣNT BLΛK!

HE WOK ÛP FRÛM BEING ÛNKONSCIOUS. THΛTS THⱭ SΣKⱭND TÎM HE’ⱭD BEEN ÛNKONSIOUS IN THⱭ LΛST HΛF ΛN ΩⱭR! SURELY THΛT MÛST BE BΛD FOR MÎ HΣD! HE REⱭLÎZD THΛT HE WÛZ THⱭ FŮRST TU WѦK ÛP, SO HE AWKWⱭRDLE GRΛBD Ɑ NÎFE FRÛM THⱭ POCKIT OV ONE OV THⱭ THEVZ ΛND STARTⱭD TRÎING TU KÛT THRU HIZ BONDZ. HE KÛT THRU! NΩ, TÎM TU PIK ÛP THIS WOMⱭN ΛND MÎ ROZ BÜSH ΛND GΣT ÛS ΩT OV HERE, HE THOUT.

FORԎUNⱭTLE, THⱭ MΛN WÛZ STRONG, BⱭKÛZ IF HE WÛZⱭNT, IT WÜD’ⱭV BEN IMPOSⱭBⱭL FOR HIM TU DU WÛT HE DID. ALTHO THⱭ WRÎTⱭR OV THIS STORE MѦ HΛV FΩND Ɑ WѦ ⱭRΩND IT, BÛT THⱭ MΛN DÛZⱭNT NO THΛT, DÛZ HE? HE PIKT ÛP THⱭ WÜMⱭN ΛND THΣN THⱭ PLΛNT ΛND SPRINTⱭD ⱭWѦ ΛZ FAR ΛND ΛZ FΛST ΛZ HE KÜD. ΛFTⱭR 30 MÎⱭLZ AV FÜL AN SPRINTING, HE STAPT FOR Ɑ KWIK BRETHⱭR. HE LÜKT DΩN ΛT HIZ LΣGZ ΛND REⱭLÎZD THѦ HΛD BEN TÎD TⱭGΣTHⱭR THⱭ HOLE TÎM.

HMM, Î WÛNDⱭR HΩ Î SPRINTⱭD AL THIS WѦ? HE WÛNDⱭRD.

THⱭ WÜMⱭN WOK ÛP – SHE HΛD BEN DREMING THΛT SHE WÛZ DRIVING Ɑ BÛMPⱭR KAR ΛT Ɑ KARNⱭVⱭL, THΣN SHE WÛZ AN Ɑ SHIP IN THⱭ MIDⱭL AV THⱭ STORMY SE ΛND THΣN SHE WÛZ Ɑ BAL IN Ɑ PINBAL MⱭSHINE. I MÛST HΛV BEN SHѦKⱭN ⱭRΩND WÎⱭL Î WÛZ ΩT, SHE THOUT. SHE REⱭLÎZD THERE WÛZ Ɑ MΛN STΛNDING BⱭSÎD HŮR ΛND, LÜKIИ ÛP, REⱭLÎZD THΛT HE WÛZ THⱭ MΛN IN THⱭ VΛN HU SHE HOPT HΛD Ɑ PLΛN ΛND WÛZⱭNT JÛST GOIИ TU STΛND.  

HE NOTIST THΛT SHE HΛD WOKⱭN ÛP, SO HE STARTⱭD TU ÛNTÎ HŮR HΛNDZ ΛND FET. HE THΣN FRED HIZ OWN FET. THⱭ MΛN SPOK TU HŮR, BÛT THⱭ WÜMⱭN JÛST LÜKT ΛT HIM BLΛИKLE.

WÛT IZ HE SѦIИ? SHE WÛNDⱭRD. Î’ⱭL ΛSK HIM.

THⱭ WÜMⱭN SΣD SÛMTHIИ THΛT THⱭ MΛN DIDⱭNT ÛNDⱭRSTΛND. WΛL, Î GΣS WE SPEK DIFRⱭNT LΛИGUIGEZ, THΣN, THꙘUT BOTH AV THΣM ΛT THⱭ SѦM TÎM – BÛT THѦ DIDⱭNT NO THΛT THѦ BOTH THꙘUT THΛT ΛT THⱭ SѦM TÎM, BⱭKÛZ NAT ONLE DID THѦ SPEK DIFRⱭNT LΛИGWIϽⱭZ, THѦ ꙘLSO WŮR NAT TΛLⱭPΛTHIK.

SO, ꙘLTHO WE KΛN SÛMHΩ HEⱭR THΣⱭR THꙘUTS, THѦ KΛNT HEⱭR ECH ÛTHⱭRZ THꙘTS. Î WANTⱭD TU KLEⱭR THΛT ÛP SO YU DONT GΣT TU KⱭNFYUZD. WΛL ΣNEWѦ, LΣTS GΣT AN WITH THⱭ STORE, SHΛL WE? THѦ REⱭLÎZD THΛT THѦ WŮR GOIИ TU STRÛGⱭL KWÎT Ɑ BIT WITHΩT THⱭ SѦM LΛИGWIϽ. BÛT THΛTS WÎ THIS STORE IZ SO INTⱭRΣSTIИ!

ΛZ THⱭ RÎTⱭR, TU BE ANⱭST WITH YU, ÎM STRÛGⱭLIИ TU FIGⱭR ΩT HΩ TU KEP THIS STORE GOIИ, BÛT DONT WÛRE – ÎⱭL THIИK AV SÛMTHIИ SUN.

A, YΣS, HEⱭR WE GO – ÎV THꙘT MΔR ⱭBΩT WÛT TU RÎT! THⱭ STΔRY WIL KⱭNTINYU! SÛDⱭNLE, THѦ KÜD HEⱭR THⱭ KAR WITH THⱭ RABⱭRZ ϽRÎVIИ PΛST THⱭ ROD NΣKST TU THΣM. THѦ HÛDⱭLD TⱭGΣTHⱭR IN THⱭ BÜSHⱭZ SO THѦ WÜDⱭNT BE FΩND. THⱭ MΛN KÜDⱭNT HΛLP FEⱭL THΛT WΔR WÛZ ⱭPAN THΣM. HΩ WÜD THѦ GΣT ΩT AV THIS SIԎUѦTION? WÛT KÜD WE YUZ FΔR Ɑ WΣPⱭN ΔR SHEⱭLD?

THⱭ WÜMⱭN SꙘ Ɑ STIK ΛND GRΛBD IT ΛZ Ɑ WΣPⱭN TU PRⱭTΣKT HŮRSΛLF. ƸÜD Î KEP THIS WITH ME ΔR ƸÜD Î NAT? Î THIИK Î ƸÜD KEP IT, ƸE THꙘT. THⱭ MΛN GAT Ɑ RAK ΛND ԎRÎD TU SMΛƸ IT ⱭGΣNST ⱭNÛTHⱭR RAK TU ƸARPⱭN IT. THѦ HŮRD THⱭ THEVZ VΛN STAP – THѦ MÛST HΛV HŮRD THⱭ RAK BEIИ SMΛƸT! Ѧ BOTH KWIKLE GAT ÛP ΛND STARTⱭD TU RÛN TⱭWΔRDZ THⱭ FΔRⱭST APⱭSIT THⱭ ROD.

Ѧ MÛST HΛV GAT HΛF ꞜⱭ WѦY ꞜΣⱭR ΛND ꞜΣN ꞜѦ HŮRD GÛNFÎⱭR BⱭHÎND ꞜΣM! Ɑ GRΛS TU ꞜⱭ SÎDZ AV ꞜΣM BⱭGΛN TU MUV ΛND FLÎ ΛZ ꞜⱭ BÜLⱭTS HIT ꞜⱭ GRΩND. Ɑ PΣⱭR AV ꞜΣM MΛNⱭJD TU REACH ꞜⱭ ԎREEZ SѦFLE, WIꞜΩT ΣNE SKRΛTCHⱭZ. Ѧ KΣPT GOIИ FŮRꞜⱭR INTU ꞜⱭ ԎREZ ⱭWѦ FRÛM ꞜΣⱭR ⱭTΛKⱭRZ. Ѧ RΛN DΩN ꞜⱭ HIL, BÛT ΛT ꞜⱭ BATⱭM, WÛZ Ɑ RIVⱭR. ꞜѦ JÛMPT INTU ꞜⱭ WATⱭR.

Ɑ WATⱭR WÛZ REⱭLE KꝌLD! SÛDⱭNLE ꞜⱭ ԎREZ SEMD Ɑ LAT BΣTⱭR. WE NED TU GΣT TU ꞜE ÛꞜⱭR SÎD, ÛꞜⱭRWÎZ WEⱭL BE IN Ɑ LAT AV CRÛBⱭL. Ѧ MΛNⱭJD TU REAԎ ꞜE ÛꞜⱭR SÎD WIꞜΩT BEIИ ƸAT, EVⱭN ꞜO ꞜΣⱭR WŮR BÜLⱭTS HITIИ ꞜⱭ WATⱭR ꙘL ⱭRΩND ꞜΣM. ΛZ ꞜѦ ԎRÎD TU REԎ ꞜⱭ RAKS IN FRÛNT AV ꞜΣM, ꞜⱭ RIVⱭRZ WATⱭR KꙘT ꞜΣM ΛND ϽRΛGD ꞜΣM ⱭWѦ DΩN RIVⱭR. BOTH ꞜⱭ MΛN ΛND ꞜⱭ WÜMⱭN FΛLT PΩⱭRLⱭS ⱭGΣNST ꞜⱭ FREZIИ KꝌLDNⱭS ϽRΛGIИ ꞜΣM ⱭWѦ FRÛM ꞜⱭ DѦNϽⱭR.

Ѧ ŦHꙘT ꞜΛT ꞜѦ WŮR ⱭSKѦPIИ ꞜΣⱭR PⱭRSYUⱭRZ, BÛT ÛNFΔRԎUNⱭTLE ꞜΣⱭR WÜD BE KΛPTⱭRZ FALOD KLOSLE, ƸUTIИ ΛT ΣVRE APⱭRTUNⱭTE ꞜѦ KÜD GΣT. Ɑ WÜMⱭN WÛZ ѦBⱭL TU SE ⱭHΣD, FŮRꞜⱭR DΩN ꞜⱭ RIVⱭR. O NO! ƸE ŦꙘT, AV KΔRS! ꞜΣⱭRZ Ɑ WATⱭRFꙘL ÛP ⱭHΣD! ϽÛST ΛZ ƸE ŦꙘT ꞜΛT, Ɑ ϽÎⱭNT MÛИKE ϽÛMPT OVⱭR ꞜⱭ RIVⱭR ΛND RΔRD ΛT ꞜⱭ PEPⱭL ƸUTIИ ΛT ꞜΣM! ΛT ꞜⱭ SѦM TÎM, ꞜⱭ MÛИKE ꙘLSO GRΛBD ꞜⱭ WÜMⱭN WIꞜ ITS TѦⱭL, PIKIИ HŮR ÛP ΩT AV ꞜⱭ WATⱭR. IT ꞜΣN PIKT ÛP ꞜⱭ MΛN WIꞜ ITS LΣFT HΛND. E ⱭTΛKⱭRZ WŮR SO ⱭFRѦD ꞜΛT ꞜѦ ϽRAPT ꞜΣⱭR WΣPⱭNZ ΛND RΛN ⱭWѦ.

Ɑ MÛИKE TÜK ꞜΣM TU HIZ MΩNTⱭN HΩS IN ꞜⱭ FΔRIST. IT TÜK ⱭBΩT 20 MINITS TU REԎ IT. WÛNS ꞜѦ REԎT ꞜⱭ HΩS, ꞜⱭ MÛИKE LΣT ꞜΣM DΩN TU RΣST. BOŦ ꞜⱭ MΛN ΛND ꞜⱭ WÜMⱭN SΣD ‘ŦΛИK YU’, ΛND SÛMHΩ, IT ÛNDⱭRSTÜD BOŦ AV ꞜΣⱭR LΛИGWIϽⱭZ. IT NADⱭD IN RΣKⱭGNIƸⱭN AV ꞜΣⱭR ŦΛИKS. NΩ WÛT ƸÜD WE DU? ŦꙘT ꞜⱭ MΛN. WE AR ꙘL SѦF, INKLUDIИ MÎ ROZ BÜƸ, BÛT NΩ HΩ WIL WE GΣT ΩT AV HEⱭR?

DONT WÛRE, SΣD ꞜⱭ MÛИKE, ÎⱭL HΛLP YU BOŦ TU GΣT HOM ΛND BE SѦF. Ɑ MΛN WÛZ STARTⱭLD. HΩ KΛN YU HEⱭR MÎ ŦꙘTS ΛND HΩ KΛN Î HEⱭR YΔRZ? ꞜⱭ WÜMⱭN KÜD ꙘLSO HEⱭR ꞜΣM ŦIИKIИ. Î KΛN HEⱭR YU GÎZ ΛZ WΛL! HΩ IZ ꞜIS PASⱭBⱭL? ꞜⱭ MÛИKE GRIND. Î ΛM NAT ϽÛST Ɑ ϽÎⱭNT, TΛLⱭPΛŦIK MÛИKE HU IZ TꙘKIИ TU YU – ÎM ꙘLSO Ɑ SEKRIT ѦϽⱭNT WŮRKIИ IN ꞜE INTⱭRNΛƸNⱭL PRÎMѦT ΛND HYUMⱭN RⱭLѦƸⱭNZ YUNIT. Î HΛV BEN WAԎIИ YU BOŦ TU SE HΩ YU WŮRK ΛZ Ɑ TEM. IN REΛLⱭTE, YU BOŦ HΛV ⱭMѦZIИ TΛLⱭNTS. YU, HUZ NѦM IZ ‘ꞜⱭ MΛN’, YU AR ꞜⱭ BΣST GARDNⱭR IN ꞜⱭ HꝌL WŮRLD. YU, HUZ NѦM IZ ‘ꞜⱭ WÜMⱭN’, YU AR ꞜⱭ GRѦTⱭST DIϽⱭTIL MARKⱭTⱭR IN ꞜⱭ WŮRLD. TⱭGΣꞜⱭR, WIꞜ ME, WE KΛN HΛLP SO MΣNE PEPⱭL ΛND PRÎMѦTS. SO, WÛT DU YU SѦ? DU YU WANT TU HΛLP ME MѦK ꞜⱭ WŮRLD Ɑ BΣTⱭR PLѦS?

Ɑ MΛN ΛND ꞜⱭ WÜMⱭN LÜKT ΛT EԎ ÛꞜⱭR. YΣⱭ, WÛTΣVⱭR, ŦꙘT ꞜⱭ MΛN.

Î GΣS WE MѦ ΛZ WΛL, ŦꙘT ꞜⱭ WÜMⱭN.

ΛND SO ꞜѦ BⱭKѦM ꞜⱭ ‘SUPⱭR KÜL TEM’!

SO WÛT DU WE DU ΛZ Ɑ TEM NΩ? ΛSKT ꞜⱭ WÜMⱭN,

ÛM, Î ŦIИK TⱭNÎT ITS HΛF PRÎS NÎT DΩN ΛT ꞜIS LOKⱭL RΣSTⱭRꙘNT KꙘLD ‘NUDⱭL FEΣSTⱭ’. PΛRⱭNTLE IT DÛZ ԎÎNEZ/MΣKSⱭKⱭN FYUδⱭN FUD. Î WANTⱭD TU GO, BÛT Î HΛD NOWÛN TO GO WIꞜ. Ɑ MÛИKE TꝌLD HŮR.

WΛL HΩ ⱭBΩT WE GO TⱭNÎT? IT SΩNDS INTⱭRΣSTIИ. ŦꙘT ꞜⱭ WÜMⱭN.

YΣⱭ, Î ⱭGRE. Ɑ MΛN ⱭGREⱭBLE ⱭGRED IN ⱭGREⱭBⱭL ⱭGREMⱭNT.

OK! LΣTS GO! Ɑ MÛИKE IKSKLѦMD IKSÎTⱭDLE.

Ɑ 2 PEPⱭL GAT ANTU ꞜⱭ ƸꝌLDⱭRZ AV ꞜⱭ MÛИKE ΛND WΣNT DΩN TU ꞜⱭ RΣSTⱭRꙘNT.

BÛT WΣN ꞜѦ ⱭRÎVD, ꞜѦ SꙘ ꞜⱭ KAR AV ꞜⱭ BΛD GÎZ HU WŮR ԎѦSIИ ꞜΣM BⱭFΔR. ΛZ ꞜѦ WꙘKT IN KꙘƸISLE, ꞜⱭ FŮRST PŮRSⱭN TU GRET ꞜΣM WÛZ ꞜⱭ ϽRÎVⱭR AV ꞜⱭ VΛN.

A, SO YU FΩND ꞜⱭ RΣSTⱭRꙘNT EZⱭLE ⱭNÛF, ꞜΣN?” ƸE SΣD.

WÛT? YU WŮR ꙘL ԎRÎIИ TU KIL ÛS, WŮRNT YU?” ꞜⱭ MΛN SΣD, VΣRE SⱭRPRÎZD ꞜΛT ƸE WÛZ SO FRΣNDLE.

O, NO, WE WŮRNT ԎRÎIИ TU KIL YU, WE WŮR JÛST ԎRÎIИ TU PRⱭMOT ΩR RΣSTⱭRꙘNT. WE SΣNT YU BOŦ Ɑ LΣTⱭR IN ꞜⱭ POST ⱭBΩT HΩ WE WŮR GOIИ TU KÛM ΛND KⱭLΣKT YU FRÛM YΔR HΩZⱭZ.”

BÛT, YU STꝌL MÎ ROZ BÜƸ ΛND ꞜΣN TÎD MÎ HΛNDZ ÛP, ΛZ WΛL ΛZ KΛPԎⱭRIИ ꞜIS WÜMⱭN ΛND ꞜΣN YU ƸAT ΛT ÛS WΣN WE RΛN ⱭWѦ!”

DID YU NAT GΣT ꞜⱭ LΣTⱭR WE SΣNT YU Ɑ WEK ⱭGO? ΣVREŦIИ WÛZ IKSPLѦND IN ꞜⱭ LΣTⱭR.”

NO, AV KΔRS Î DIDⱭNT GΣT ꞜⱭ LΣTⱭR!”

O WΛL, ÎⱭL IKSPLѦN NΩ. WE TÎD YU ÛP BⱭKÛZ WE TꝌLD ꞜⱭ REDⱭRZ AV ꞜⱭ LΣTⱭRZ ꞜΛT IF ꞜѦ DIDNT WANT TU BE TÎD ÛP, ꞜѦ ƸÜD GΣT IN KANTΛKT WIꞜ ÛS TU LΣT ÛS NO BⱭFΔRHΛND.”

BÛT WÎ DID YU EVⱭN HΛV ꞜΛT ΛZ ΛN APƸⱭN?ΛTS KRѦZE!”

WΛL, IN ΩR PRⱭFΣƸⱭNⱭL IKSPΣⱭREⱭNS, WEⱭV FΩND ꞜΛT KÛSTⱭMⱭRZ RⱭSPAND KWÎT PAZⱭTIVLE TU BEIИ ⱭTΛKT BⱭFΔR ETIИ. IT MѦKS PEPⱭL Ɑ LAT HÛИGREⱭR, YU SE.”

WÛT?! WΣⱭR DID YU GΣT ꞜIS “PRⱭFΣƸⱭNⱭL IKSPΣⱭREⱭNS” FRÛM? AR YU ΩT AV YΔR MÎND?”

KWÎT ꞜE APⱭSIT, Î ⱭƸŮR YU. AR YU HÛИGREⱭR NΩ ꞜΛN YU WŮR BⱭFΔR?”

WΛL, Î GΣS SO, BÛT –“

A, ꞜΣⱭR YU GO – ΩR MΣŦⱭD WŮRKT, DIDⱭNT IT?”

BÛT WÛT ⱭBΩT MÎ ROZ BÜƸ? WÎ DID YU DIG IT ÛP?”

WE ꙘLSO SΣNT Ɑ LΣTⱭR TU YΔR ROZ BÜƸ, HUZ NѦM IZ ΛKԎWⱭLE ‘KLꙘD’. HE REⱭLE WANTⱭD TU KÛM TU ΩR RΣSTⱭRꙘNT, SO WE ⱭRѦNϽD WIꞜ HIM TU HΛLP HIM GΣT HEⱭR. HEZ OVⱭR ꞜΣⱭR ETIИ HIZ DINⱭR NΩ.”

Ѧ ꙘL LÜKT OVⱭR ΛND SꙘ ꞜΛT IT WÛZ ԎRU. KLꙘD WÛZ DΣFINⱭTLE INϽϴIИ HIZ MEⱭL.

WΛL, Î GΣS ꙘLZ WΛL ꞜΛT ΣNDZ WΛL.” SΣD ꞜⱭ MÛИKE.

IKZΛKTLE RÎT” SΣD ꞜⱭ WÜMⱭN. “LΣTS FⱭRGΣT ⱭBΩT ꞜⱭ PΛST ΛND HΛV SÛM GÜD FUD.”

Ѧ SΛT DΩN ΛND HΛD Ɑ DⱭLIƸⱭS MEⱭL.

ꞜE ΣND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: