Just a Man Who Liked to Garden

– By Marc Aardwolf –

– Written in a more neutral international accent, similar to Southern English accents –

THERE ONCE WAS A MAN IN THE GARDEN. HE GREW SO MANY DIFFERENT PLANTS. HIZ FAVOURITE WAZ A SMALL ROZE BUSH, BECAUZE FROM THIS SMALL, INSIGNIFICANT PLANT CAME THE MOST BEAUTIFUL FLOWERZ WITH THE SWEETEST SMELL. THE WHOLE TOWN, AND IN FACT, THE WHOLE WORLD, KNEW OF HIZ FAMOUS ROZE BUSH. BUT ONE NIGHT, ΛZ THE MΛN WAZ SLEEPING, A GROUP OF BURGLARZ SNUK INTO HIZ GARDEN. THEY SILENTLY TIPTOED PAST THE MΛN’Z WINDOW ΛZ HE SLEPT. VΣRY QUICKLY, THE SHOVELZ THΛT THEY HΛD BEEN CΛRRYING STARTED DIGGING AROUND THE ROZE BUSH.

THE MΛN HEARD NOTHING. WHILE THE BURGLARZ WERE DIGGING UP THE PLANT, THE MΛN WAZ DREAMING OF FLYING OVER THE SEA IN ΛN AEROPLANE, LOOKING DOWN ΛT THE ISLANDZ OF THE PASIFIK. HE HΛD ALWAYZ WANTED TU LEARN HOW TU FLY A PLANE, BUT WAZ NΣVER ABLE TU DU IT. SUDDENLY HE REALIZED HE WAZ DREAMING. HE THOUGHT ABOUT HOW FAR HE COULD TAKE THE DREAM, IF HE COULD IMAGINE HIMSELF INTU BEING A ROBOT OR MAYBE HE COULD FLY HIZ PLANE UP TU THE MOON AND BILD A HOUSE THERE. SUDDENLY HE HEARD ΛND FELT ΛN INCRΣDIBLE EXPLOSION! HE KOULD SEE THE THICK, BLΛK SMOKE BILLOWING OUT OF THE DESTROYED RIGHT ΣNGINE ON THE WING. HE STARTED TU LUZ POWER ΛND CONTROL. HE STARTED TU GO DOWN, THE ILANDZ LOOKING KONTINUOUSLY ΛND WORRYINGLY KLOSER. HE KOULD SEE THE WAVEZ OF THE OCEAN NOW, KLEAR ΛZ DAY. HE WAZ ABOUT TU HIT THE WATER – IT WAZ KÛMING ÛP IN FRÛNT OF HIM SO FAST! BΛNG! HE WOKE ÛP WITH A START.

HE KOUD HEAR STRANGE, FAINT NOIZEZ. IT SOUNDED LIKE THERE WERE PEOPLE OUTSIDE HIZ ROOM. HE LOOKED OUT KAREFULLY. HE SAW 5 PEOPLE, ALL IN BLΛK. THEY WERE DIGGING ÛP HIZ ROZ BUSH! WHAT KOUD HE DU? 5 AGΣNST 1 AR NOT GOOD ODDZ. HE NEEDED TU THINK OF A WAY TU SCARE THESE PEPL AWAY, WITHOUT THΣM NOWING THΛT IT WAZ JÛST HIM ALON IN THE HOUS. HE THOUGHT ABOUT THE DREAM THΛT HE JÛST WOKE ÛP FROM – WAT IF I GIV THΣM A JOLT LIKE I JÛST GOT?

HE REMΣMBERED THΛT HE HΛD Ɑ MΣGⱭPHONE ÛNDER HIZ BΣD. HE THOUGHT ⱭBOUT THⱭ FLAREGÛN IN HIZ DINING ROOM KÛPBⱭRD – HE DIDⱭNT REⱭLLY LIKE KEPING DISHⱭZ IN THⱭ DINING RUUM. HE KΣPT THΣM IN THⱭ KITCHⱭN. HE WAZ GΣTTING SIDETRΛKT WITH THINKING ⱭBOUT HOW MÛCH HE DISLIKT KEPING DISHES IN THⱭ DINING RUM. THE ONLY GOOD PLAS FOR DISHⱭZ TU SIT IZ THⱭ KITCHⱭN! ITS SO OBVEⱭS, YΣT DU PEPⱭL DU IT? HE RⱭMΣMBⱭRD ⱭGAIN THΛT HE WAZ BEING ROBBD – HE KOUD KÛM BΛK TU HIZ ⱭNOYⱭNCE LATⱭR ONCE HE HΛD SKARED ⱭWAY THⱭ THEVZ.

HE GRABD THⱭ MΣGⱭPHON FRAM ÛNDER HIZ BΣD ΛND STARTⱭD WALKING TU THⱭ DINING RUM. HE REACHT THⱭ KÛBⱭRD ΛND FISHT OUT THⱭ FLARGÛN WITH Ɑ KÛPⱭL OF FLARZ. ΛZ HE SHÛT THⱭ DOORZ ΛND TURND ⱭROUND, HE NOTIST THΛT ONE OF THⱭ PAINTINGZ ON THⱭ WALL WAZ SLIGHTLY KROOKID. HE HΛD TU LEV IT – HE NEW THΛT SÛMTIMEZ KRÜKID PAINTINGZ HΛF TU BE LΣFT BⱭHIND. HE’ⱭL KÛM BΛK TU FIX IT LATⱭR. HE WALKT BΛK TU HIZ RUM ΛZ QUIⱭTLY ΛZ HE KÜD.

ΛZ HE REACHT THⱭ WINDO THΛT LÜKT OUT TU THⱭ ROZ BÜSH ΛND THⱭ BURGLⱭRZ, HE ΛKSⱭDΣNTⱭLLY DROPT THⱭ FLΣⱭRGÛN, WICH ÛNFORTⱭNⱭTLY, FÎRED WITHOUT WARNING. BUM! THⱭ HOLE RUM LIT ÛP RΣD ΛND THⱭ MΛN FΛLL BΛKWⱭRDZ IN FRÎGHT.

HE OPⱭND HIZ ÎZ TU SE THⱭ KURTⱭNZ ON FÎⱭR. HIZ HEⱭRING WꙘZ GONE. HE HOPT THⱭ LΩUD SΩND ΛND BRÎGHT LÎGHT FRꙘM THE IKSPLOSION WꙘZ ⱭNÛF TU SKΣⱭR THΣM OFF. HΛF Ɑ SΣKⱭND LATⱭR THⱭ DOOR TU HIZ RUM BURST OPⱭN ΛND 2 MΣN ΛND Ɑ WOMⱭN WꙘLKT IN. THEY PIKT HIM ÛP, TÎED HIZ HΛNDZ TⱭGΣTHⱭR BⱭHÎND HIZ BΛK ΛND MARCHT HIM OUT OF HIZ HOUS. THAY PÜT HIM IN THΣⱭR VΛN, ⱭLONGSÎD Ɑ WOMⱭN, HU WꙘZ ALSO BΩND JÛST LÎK HIM, ΛND HIZ ROZ BÜSH, NΩ KⱭMPLETLY DÛG ΩT ΛND IN Ɑ PLΛSTIK KⱭNTѦNⱭR. THⱭ 3 RꙘBⱭRZ GꙘT IN WITH THE ÛTHⱭR 2 HU WERE IN THⱭ FRÛNT SETS OF THⱭ VΛN. WITHIN SΣKⱭNDZ, THѦ WERE DRÎVING THRU THⱭ TΩN, THRU NΛRROW, WÎNDY RODZ, THΣN ⱭLꙘNG KOSTⱭL RODZ, LÜKING ΩT ONTU THⱭ BECH. IT RⱭMÎNDⱭD HIM OV HIZ DREAM THΛT SEEMD TU HAPⱭN TU HIM Ɑ YEⱭR ⱭGO. HE WÛNDⱭRD IF IN HIZ DREM, IT WÛZ Ɑ YEⱭR ⱭGO. MѦBE THⱭ DREM WURLD HΛZ Ɑ DIFRⱭNT TÎM SKEDULE.

HE HΛD MѦDE Î-KONTΛKT WITH THⱭ WOMⱭN HU WÛZ THE ÛTHⱭR PRIZNⱭR, BÛT NETHⱭR OV THΣM DARED TU TALK TU EACH ÛTHⱭR. HU NOZ WꙘT THEZ THEVZ WÜD DU TU ÛS – IF THѦ’RE WILLING TU STEⱭL Ɑ ROZ BÜSH FRꙘM Ɑ GARDNⱭR, THѦ’RE KѦPⱭBⱭL OV DUING ΣNETHING! ΛZ HE WÛZ THINKING THIS, THⱭ VΛN SÛDⱭNLE SWERVD SLÎGHTLE TU THⱭ LΣFT, THΣN THⱭ RÎGHT, THΣN THⱭ LΣFT ⱭGΣN. HE THOUGHT THѦ WERE GOING TU KRΛSH, BÛT THΣN HE REⱭLÎZD THΛT THѦ WERE JÛST GOING RΩND SÛM SLÎGHT KORNⱭRZ. ITS Ɑ PITE, IF WE WŮR TU HΛV Ɑ KRΛSH, THⱭ WOMⱭN ΛND Î MÎGHT BE ѦBⱭL TU ⱭSKѦP.

THΣN THⱭ VΛN KRΛSHT! ΣVRETHIN WΣNT BLΛK!

HE WOK ÛP FRꙘM BEING ÛNKONSCIOUS. THΛTS THⱭ SΣKⱭND TÎM HE’ⱭD BEEN ÛNKONSIOUS IN THⱭ LΛST HΛF ΛN ΩⱭR! SHURELY THΛT MÛST BE BΛD FOR MÎ HΣD! HE REⱭLÎZD THΛT HE WÛZ THⱭ FŮRST TU WѦK ÛP, SO HE AWKWⱭRDLE GRΛBD Ɑ NÎFE FRÛM THⱭ POCKIT OV ONE OV THⱭ THEVZ ΛND STARTⱭD TRÎING TU KÛT THRU HIZ BONDZ. HE KÛT THRU! NΩ, TÎM TU PIK ÛP THIS WOMⱭN ΛND MÎ ROZ BÜSH ΛND GΣT ÛS ΩT OV HERE, HE THOUT.

FORԎUNⱭTLE, THⱭ MΛN WꙘZ STRꙘNG, BⱭKꙘZ IF HE WꙘZⱭNT, IT WÜD’ⱭV BEN IMPOSⱭBⱭL FOR HIM TU DU WꙘT HE DID. ALTHO THⱭ WRÎTⱭR OV THIS STORE MѦ HΛV FΩND Ɑ WѦ ⱭRΩND IT, BÛT THⱭ MΛN DÛZⱭNT NO THΛT, DÛZ HE? HE PIKT ÛP THⱭ WÜMⱭN ΛND THΣN THⱭ PLΛNT ΛND SPRINTⱭD ⱭWѦ ΛZ FAR ΛND ΛZ FΛST ΛZ HE KÜD. AFTⱭR 30 KILꙘMⱭTⱭRZ ꙘV FÜL ꙘN SPRINTING, HE STꙘPT FOR Ɑ KWIK BRETHⱭR. HE LÜKT DΩN ΛT HIZ LΣGZ ΛND REⱭLÎZD THѦ HΛD BEN TÎD TⱭGΣTHⱭR THⱭ HOLE TÎM.

HMM, Î WÛNDⱭR HΩ Î SPRINTⱭD AL THIS WѦ? HE WÛNDⱭRD.

THⱭ WÜMⱭN WOK ÛP – SHE HΛD BEN DREMING THΛT SHE WꙘZ DRIVING Ɑ BÛMPⱭR KAR ΛT Ɑ KARNⱭVⱭL, THΣN SHE WꙘZ AN Ɑ SHIP IN THⱭ MIDⱭL AV THⱭ STORMY SE ΛND THΣN SHE WꙘZ Ɑ BAL IN Ɑ PINBAL MⱭSHINE. I MÛST HΛV BEN SHѦKⱭN ⱭRΩND WÎⱭL Î WꙘZ ΩT, SHE THOUT. SHE REⱭLÎZD THERE WꙘZ Ɑ MΛN STΛNDING BⱭSÎD HŮR ΛND, LÜKIИ ÛP, REⱭLÎZD THΛT HE WꙘZ THⱭ MΛN IN THⱭ VΛN HU SHE HOPT HΛD Ɑ PLΛN ΛND WÛZⱭNT JÛST GOIИ TU STΛND.  

HE NOTIST THΛT SHE HΛD WOKⱭN ÛP, SO HE STARTⱭD TU ÛNTÎ HŮR HΛNDZ ΛND FET. HE THΣN FRED HIZ OWN FET. THⱭ MΛN SPOK TU HŮR, BÛT THⱭ WÜMⱭN JÛST LÜKT ΛT HIM BLΛИKLE.

WÛT IZ HE SѦIИ? SHE WÛNDⱭRD. Î’ⱭL ΛSK HIM.

THⱭ WÜMⱭN SΣD SÛMTHIИ THΛT THⱭ MΛN DIDⱭNT ÛNDⱭRSTΛND. WΛL, Î GΣS WE SPEK DIFRⱭNT LΛИGUIGEZ, THΣN, THꙘUT BOTH AV THΣM ΛT THⱭ SѦM TÎM – BÛT THѦ DIDⱭNT NO THΛT THѦ BOTH THꙘUT THΛT ΛT THⱭ SѦM TÎM, BⱭKÛZ NAT ONLE DID THѦ SPEK DIFRⱭNT LΛИGWIϿⱭZ, THѦ ꙘLSO WŮR NAT TΛLⱭPΛTHIK.

SO, ꙘLTHO WE KΛN SÛMHΩ HEⱭR THΣⱭR THꙘUTS, THѦ KΛNT HEⱭR ECH ÛTHⱭRZ THꙘTS. Î WANTⱭD TU KLEⱭR THΛT ÛP SO YU DONT GΣT TU KⱭNFYUZD. WΛL ΣNEWѦ, LΣTS GΣT AN WITH THⱭ STORE, SHΛL WE? THѦ REⱭLÎZD THΛT THѦ WŮR GOIИ TU STRÛGⱭL KWÎT Ɑ BIT WITHΩT THⱭ SѦM LΛИGWIϿ. BÛT THΛTS WÎ THIS STORE IZ SO INTⱭRΣSTIИ!

ΛZ THⱭ RÎTⱭR, TU BE ANⱭST WITH YU, ÎM STRÛGⱭLIИ TU FIGⱭR ΩT HΩ TU KEP THIS STORE GOIИ, BÛT DONT WÛRE – ÎⱭL THIИK ꙘV SÛMTHIИ SUN.

A, YΣS, HEⱭR WE GO – ÎV THΔT MΔR ⱭBΩT WꙘT TU RÎT! THⱭ STΔRY WIL KⱭNTINYU! SÛDⱭNLE, THѦ KÜD HEⱭR THⱭ KAR WITH THⱭ RABⱭRZ ϿRÎVIИ PAST THⱭ ROD NΣKST TU THΣM. THѦ HÛDⱭLD TⱭGΣTHⱭR IN THⱭ BÜSHⱭZ SO THѦ WÜDⱭNT BE FΩND. THⱭ MΛN KÜDⱭNT HΛLP FEⱭL THΛT WΔR WꙘZ ⱭPꙘN THΣM. HΩ WÜD THѦ GΣT ΩT ꙘV THIS SIԎUѦTION? WÛT KÜD WE YUZ FΔR Ɑ WΣPⱭN ΔR SHEⱭLD?

THⱭ WÜMⱭN SΔ Ɑ STIK ΛND GRΛBD IT ΛZ Ɑ WΣPⱭN TU PRⱭTΣKT HŮRSΛLF. ƸÜD Î KEP THIS WITH ME ΔR ƸÜD Î NAT? Î THIИK Î ƸÜD KEP IT, ƸE THΔT. THⱭ MΛN GꙘT Ɑ RꙘK ΛND ԎRÎD TU SMΛƸ IT ⱭGΣNST ⱭNÛTHⱭR RꙘK TU ƸARPⱭN IT. THѦ HŮRD THⱭ THEVZ VΛN STꙘP – THѦ MÛST HΛV HŮRD THⱭ RꙘK BEIИ SMΛƸT! Ѧ BOTH KWIKLE GꙘT ÛP ΛND STARTⱭD TU RÛN TⱭWΔRDZ THⱭ FꙘRⱭST ꙘPⱭSIT THⱭ ROD.

Ѧ MÛST HΛV GꙘT HΛF ꞜⱭ WѦY ꞜΣⱭR ΛND ꞜΣN ꞜѦ HŮRD GÛNFÎⱭR BⱭHÎND ꞜΣM! Ɑ GRAS TU ꞜⱭ SÎDZ ꙘV ꞜΣM BⱭGΛN TU MUV ΛND FLÎ ΛZ ꞜⱭ BÜLⱭTS HIT ꞜⱭ GRΩND. Ɑ PΣⱭR ꙘV ꞜΣM MΛNⱭϿD TU REACH ꞜⱭ ԎREEZ SѦFLE, WIꞜΩT ΣNE SKRΛTCHⱭZ. Ѧ KΣPT GOIИ FŮRꞜⱭR INTU ꞜⱭ ԎREZ ⱭWѦ FRꙘM ꞜΣⱭR ⱭTΛKⱭRZ. Ѧ RΛN DΩN ꞜⱭ HIL, BÛT ΛT ꞜⱭ BꙘTⱭM, WꙘZ Ɑ RIVⱭR. ꞜѦ JÛMPT INTU ꞜⱭ WΔTⱭR.

Ɑ WΔTⱭR WꙘZ REⱭLE KꝌLD! SÛDⱭNLE ꞜⱭ ԎREZ SEMD Ɑ LꙘT BΣTⱭR. WE NED TU GΣT TU ꞜE ÛꞜⱭR SÎD, ÛꞜⱭRWÎZ WEⱭL BE IN Ɑ LꙘT ꙘV CRÛBⱭL. Ѧ MΛNⱭJD TU REAԎ ꞜE ÛꞜⱭR SÎD WIꞜΩT BEIИ ƸꙘT, EVⱭN ꞜO ꞜΣⱭR WŮR BÜLⱭTS HITIИ ꞜⱭ WΔTⱭR ΔL ⱭRΩND ꞜΣM. ΛZ ꞜѦ ԎRÎD TU REԎ ꞜⱭ RꙘKS IN FRÛNT ꙘV ꞜΣM, ꞜⱭ RIVⱭRZ WΔTⱭR KΔT ꞜΣM ΛND ϿRΛGD ꞜΣM ⱭWѦ DΩN RIVⱭR. BOTH ꞜⱭ MΛN ΛND ꞜⱭ WÜMⱭN FΛLT PΩⱭRLⱭS ⱭGΣNST ꞜⱭ FREZIИ KꝌLDNⱭS ϿRΛGIИ ꞜΣM ⱭWѦ FRꙘM ꞜⱭ DѦNϿⱭR.

Ѧ ŦHΔT ꞜΛT ꞜѦ WŮR ⱭSKѦPIИ ꞜΣⱭR PⱭRSYUⱭRZ, BÛT ÛNFΔRԎUNⱭTLE ꞜΣⱭR WÜD BE KΛPTⱭRZ FꙘLOD KLOSLE, ƸUTIИ ΛT ΣVRE ꙘPⱭRԎUNⱭTE ꞜѦ KÜD GΣT. Ɑ WÜMⱭN WꙘZ ѦBⱭL TU SE ⱭHΣD, FŮRꞜⱭR DΩN ꞜⱭ RIVⱭR. O NO! ƸE ŦΔT, ꙘV KΔRS! ꞜΣⱭRZ Ɑ WΔTⱭRFΔL ÛP ⱭHΣD! ϿÛST ΛZ ƸE ŦΔT ꞜΛT, Ɑ ϿÎⱭNT MÛИKE ϿÛMPT OVⱭR ꞜⱭ RIVⱭR ΛND RΔRD ΛT ꞜⱭ PEPⱭL ƸUTIИ ΛT ꞜΣM! ΛT ꞜⱭ SѦM TÎM, ꞜⱭ MÛИKE ΔLSO GRΛBD ꞜⱭ WÜMⱭN WIꞜ ITS TѦⱭL, PIKIИ HŮR ÛP ΩT ꙘV ꞜⱭ WΔTⱭR. IT ꞜΣN PIKT ÛP ꞜⱭ MΛN WIꞜ ITS LΣFT HΛND. E ⱭTΛKⱭRZ WŮR SO ⱭFRѦD ꞜΛT ꞜѦ ϿRꙘPT ꞜΣⱭR WΣPⱭNZ ΛND RΛN ⱭWѦ.

Ɑ MÛИKE TÜK ꞜΣM TU HIZ MΩNTⱭN HΩS IN ꞜⱭ FꙘRIST. IT TÜK ⱭBΩT 20 MINITS TU REԎ IT. WÛNS ꞜѦ REԎT ꞜⱭ HΩS, ꞜⱭ MÛИKE LΣT ꞜΣM DΩN TU RΣST. BOŦ ꞜⱭ MΛN ΛND ꞜⱭ WÜMⱭN SΣD ‘ŦΛИK YU’, ΛND SÛMHΩ, IT ÛNDⱭRSTÜD BOŦ ꙘV ꞜΣⱭR LΛИGWIϿⱭZ. IT NꙘDⱭD IN RΣKⱭGNIƸⱭN ꙘV ꞜΣⱭR ŦΛИKS. NΩ WꙘT ƸÜD WE DU? ŦΔT ꞜⱭ MΛN. WE AR ΔL SѦF, INKLUDIИ MÎ ROZ BÜƸ, BÛT NΩ HΩ WIL WE GΣT ΩT ꙘV HEⱭR?

DONT WÛRE, SΣD ꞜⱭ MÛИKE, ÎⱭL HΛLP YU BOŦ TU GΣT HOM ΛND BE SѦF. Ɑ MΛN WꙘZ STARTⱭLD. HΩ KΛN YU HEⱭR MÎ ŦΔTS ΛND HΩ KΛN Î HEⱭR YΔRZ? ꞜⱭ WÜMⱭN KÜD ΔLSO HEⱭR ꞜΣM ŦIИKIИ. Î KΛN HEⱭR YU GÎZ ΛZ WΛL! HΩ IZ ꞜIS PꙘSⱭBⱭL? ꞜⱭ MÛИKE GRIND. Î ΛM NꙘT ϿÛST Ɑ ϿÎⱭNT, TΛLⱭPΛŦIK MÛИKE HU IZ TΔKIИ TU YU – ÎM ΔLSO Ɑ SEKRIT ѦϿⱭNT WŮRKIИ IN ꞜE INTⱭRNΛƸNⱭL PRÎMѦT ΛND HYUMⱭN RⱭLѦƸⱭNZ YUNIT. Î HΛV BEN WꙘԎIИ YU BOŦ TU SE HΩ YU WŮRK ΛZ Ɑ TEM. IN REΛLⱭTE, YU BOŦ HΛV ⱭMѦZIИ TΛLⱭNTS. YU, HUZ NѦM IZ ‘ꞜⱭ MΛN’, YU AR ꞜⱭ BΣST GARDNⱭR IN ꞜⱭ HꝌL WŮRLD. YU, HUZ NѦM IZ ‘ꞜⱭ WÜMⱭN’, YU AR ꞜⱭ GRѦTⱭST DIϿⱭTIL MARKⱭTⱭR IN ꞜⱭ WŮRLD. TⱭGΣꞜⱭR, WIꞜ ME, WE KΛN HΛLP SO MΣNE PEPⱭL ΛND PRÎMѦTS. SO, WꙘT DU YU SѦ? DU YU WꙘNT TU HΛLP ME MѦK ꞜⱭ WŮRLD Ɑ BΣTⱭR PLѦS?

Ɑ MΛN ΛND ꞜⱭ WÜMⱭN LÜKT ΛT EԎ ÛꞜⱭR. YΣⱭ, WꙘTΣVⱭR, ŦΔT ꞜⱭ MΛN.

Î GΣS WE MѦ ΛZ WΛL, ŦΔT ꞜⱭ WÜMⱭN.

ΛND SO ꞜѦ BⱭKѦM ꞜⱭ ‘SUPⱭR KÜL TEM’!

SO WꙘT DU WE DU ΛZ Ɑ TEM NΩ? ΛSKT ꞜⱭ WÜMⱭN,

ÛM, Î ŦIИK TⱭNÎT ITS HAF PRÎS NÎT DΩN ΛT ꞜIS LOKⱭL RΣSԎRꙘNT KΔLD ‘NUDⱭL FEΣSTⱭ’. PΛRⱭNTLE IT DÛZ ԎÎNEZ/MΣKSⱭKⱭN FYUδⱭN FUD. Î WꙘNTⱭD TU GO, BÛT Î HΛD NOWÛN TO GO WIꞜ. Ɑ MÛИKE TꝌLD HŮR.

WΛL HΩ ⱭBΩT WE GO TⱭNÎT? IT SΩNDS INԎRΣSTIИ. ŦΔT ꞜⱭ WÜMⱭN.

YΣⱭ, Î ⱭGRE. Ɑ MΛN ⱭGREⱭBLE ⱭGRED IN ⱭGREⱭBⱭL ⱭGREMⱭNT.

OK! LΣTS GO! Ɑ MÛИKE IKSKLѦMD IKSÎTⱭDLE.

Ɑ 2 PEPⱭL GꙘT ꙘNTU ꞜⱭ ƸꝌLDⱭRZ ꙘV ꞜⱭ MÛИKE ΛND WΣNT DΩN TU ꞜⱭ RΣSTⱭRꙘNT.

BÛT WΣN ꞜѦ ⱭRÎVD, ꞜѦ SΔ ꞜⱭ KAR ꙘV ꞜⱭ BΛD GÎZ HU WŮR ԎѦSIИ ꞜΣM BⱭFΔR. ΛZ ꞜѦ WΔKT IN KΔƸISLE, ꞜⱭ FŮRST PŮRSⱭN TU GRET ꞜΣM WꙘZ ꞜⱭ ϿRÎVⱭR ꙘV ꞜⱭ VΛN.

A, SO YU FΩND ꞜⱭ RΣSԎRꙘNT EZⱭLE ⱭNÛF, ꞜΣN?” ƸE SΣD.

WꙘT? YU WŮR ΔL ԎRÎIИ TU KIL ÛS, WŮRNT YU?” ꞜⱭ MΛN SΣD, VΣRE SⱭRPRÎZD ꞜΛT ƸE WꙘZ SO FRΣNDLE.

O, NO, WE WŮRNT ԎRÎIИ TU KIL YU, WE WŮR JÛST ԎRÎIИ TU PRⱭMOT ΩR RΣSԎRꙘNT. WE SΣNT YU BOŦ Ɑ LΣTⱭR IN ꞜⱭ POST ⱭBΩT HΩ WE WŮR GOIИ TU KÛM ΛND KⱭLΣKT YU FRꙘM YΔR HΩZⱭZ.”

BÛT, YU STꝌL MÎ ROZ BÜƸ ΛND ꞜΣN TÎD MÎ HΛNDZ ÛP, ΛZ WΛL ΛZ KΛPԎⱭRIИ ꞜIS WÜMⱭN ΛND ꞜΣN YU ƸꙘT ΛT ÛS WΣN WE RΛN ⱭWѦ!”

DID YU NꙘT GΣT ꞜⱭ LΣTⱭR WE SΣNT YU Ɑ WEK ⱭGO? ΣVREŦIИ WꙘZ IKSPLѦND IN ꞜⱭ LΣTⱭR.”

NO, ꙘV KΔRS Î DIDⱭNT GΣT ꞜⱭ LΣTⱭR!”

O WΛL, ÎⱭL IKSPLѦN NΩ. WE TÎD YU ÛP BⱭKꙘZ WE TꝌLD ꞜⱭ REDⱭRZ ꙘV ꞜⱭ LΣTⱭRZ ꞜΛT IF ꞜѦ DIDNT WꙘNT TU BE TÎD ÛP, ꞜѦ ƸÜD GΣT IN KꙘNTΛKT WIꞜ ÛS TU LΣT ÛS NO BⱭFΔRHΛND.”

BÛT WÎ DID YU EVⱭN HΛV ꞜΛT ΛZ ΛN ꙘPƸⱭN?ΛTS KRѦZE!”

WΛL, IN ΩR PRⱭFΣƸⱭNⱭL IKSPΣⱭREⱭNS, WEⱭV FΩND ꞜΛT KÛSTⱭMⱭRZ RⱭSPAND KWÎT PꙘZⱭTIVLE TU BEIИ ⱭTΛKT BⱭFΔR ETIИ. IT MѦKS PEPⱭL Ɑ LꙘT HÛИGREⱭR, YU SE.”

WꙘT?! WΣⱭR DID YU GΣT ꞜIS “PRⱭFΣƸⱭNⱭL IKSPΣⱭREⱭNS” FRꙘM? AR YU ΩT ꙘV YΔR MÎND?”

KWÎT ꞜE ꙘPⱭSIT, Î ⱭƸŮR YU. AR YU HÛИGREⱭR NΩ ꞜΛN YU WŮR BⱭFΔR?”

WΛL, Î GΣS SO, BÛT –“

A, ꞜΣⱭR YU GO – ΩR MΣŦⱭD WŮRKT, DIDⱭNT IT?”

BÛT WꙘT ⱭBΩT MÎ ROZ BÜƸ? WÎ DID YU DIG IT ÛP?”

WE ΔLSO SΣNT Ɑ LΣTⱭR TU YΔR ROZ BÜƸ, HUZ NѦM IZ ΛKԎWⱭLE ‘KLΔD’. HE REⱭLE WꙘNTⱭD TU KÛM TU ΩR RΣSԎRꙘNT, SO WE ⱭRѦNϿD WIꞜ HIM TU HΛLP HIM GΣT HEⱭR. HEZ OVⱭR ꞜΣⱭR ETIИ HIZ DINⱭR NΩ.”

Ѧ ΔL LÜKT OVⱭR ΛND SΔ ꞜΛT IT WꙘZ ԎRU. KLΔD WꙘZ DΣFINⱭTLE INϿϴIИ HIZ MEⱭL.

WΛL, Î GΣS ΔLZ WΛL ꞜΛT ΣNDZ WΛL.” SΣD ꞜⱭ MÛИKE.

IKZΛKTLE RÎT” SΣD ꞜⱭ WÜMⱭN. “LΣTS FⱭRGΣT ⱭBΩT ꞜⱭ PAST ΛND HΛV SÛM GÜD FUD.”

Ѧ SΛT DΩN ΛND HΛD Ɑ DⱭLIƸⱭS MEⱭL.

ꞜE ΣND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: