A Red, Red Rose

– By Robert Burns – Written in 2 different Scottish Accents –

Ɑ ꞋΣD, ꞋΣD ꞋOZ

– BÎ ꞋꙘBⱭꞋT BŮꞋNZ –

.

MΣꞋ GLAZWEϿⱭN ΛKSΣNꓶ

.

O MÎ LÜV IZ LÎK Ɑ ꞋΣD, ꞋΣD ꞋOZ

ꞜΛꓶS NYULΣ SPꞋÜИ IN ϿUN;

O MÎ LÜV IZ LÎK ꞜⱭ MΣLⱭDΣ

ΛꓶS SWEꓶLΣ PLѦD IN TUN.

ΛZ FΣⱭꞋ AꞋꓶ ꞜΩ, MÎ BꙘNΣ LAS,

SO DEP IN LÜV ΛM Î;

ΛND Î WIL LÜV ꞜE STIL, MÎ DEⱭꞋ,

TIL Δ ꞜⱭ SEZ GΛИ DꞋÎ.

TIL Δ ꞜⱭ SEZ GΛИ DꞋÎ, MÎ DEⱭꞋ,

ΛND ꞜⱭ ꞋꙘKS MΛLꓶ WI ꞜⱭ SÜN;

Î WIL LÜV ꞜE STIL, MÎ DEⱭꞋ,

WÎⱭL ꞜⱭ SΛNDZ O LÎF ƸΛL ꞋÜN.

.

ΛND FΣⱭꞋ ꞜE WEL, MÎ ONLΣ LÜV!

ΛND FΣⱭꞋ ꞜE WEL ⱭWÎⱭL!

ΛND Î WIL KÜM ⱭGΣN,

MÎ LÜV, ꞜO Iꓶ WΣꞋ 10,000 MÎⱭL.

.

MΔ NYUԎꞋⱭL SKꙘꓶIƸ ΛKSΣNT

.

O MÎ LÛV IZ LÎK Ɑ ꞋΣD, ꞋΣD ꞋOZ

ꞜΛꓶS NYULE SPꞋÛИ IN ϿUN;

O MÎ LÛV IZ LÎK ꞜⱭ MΣLⱭDE

ΛꓶS SWEꓶLE PLѦD IN ԎUN.

ΛZ FΣⱭꞋ Aꓶ ꞜΩ, MÎ BꙘNE LAS,

SO DEP IN LÛV ΛM Î;

ΛND Î WIL LÛV ꞜE STIL, MÎ DEⱭ,

TIL Δ ꞜⱭ SEZ GΛИ ϿꞋÎ.

TIL Δ ꞜⱭ SEZ GΛИ ϿꞋÎ, MÎ DEⱭ,

ΛND ꞜⱭ ꞋꙘKS MΛLꓶ WI ꞜⱭ SÛN;

Î WIL LÛV ꞜE STIL, MÎ DEⱭ,

WÎⱭL ꞜⱭ SΛNDZ O LÎF ƸΛL ꞋÛN.

.

ΛND FΣⱭ ꞜE WEL, MÎ ONLE LÛV!

ΛND FΣⱭ ꞜE WEL ⱭWÎⱭL!

ΛND Î WIL KÛM ⱭGΣN, MÎ LÜV,

ꞜO Iꓶ WΣꞋ 10,000 MÎⱭL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: